Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I
[Administrator Danych]

1. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o., Ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, KRS: 0000037822, NIP: 5260250127, REGON: 00129596000000, Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.
2. Z administratorem danych można kontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,
c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: lacpol-IOD@armsafield.com.

II
[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,
c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,
d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
f) wykonania umowy
g) w celu nawiązania współpracy,
2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.
3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.

III
[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO): – kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi, -dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, -wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata, -przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)
b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)


IV
[Odbiorcy danych osobowych]

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:
a) utrzymania poczty elektronicznej
b) windykacji
c) doradcze i prawne
d) obsługi administracyjnej

V
[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) do otrzymania kopii danych,
c) do sprostowania danych,
d) do usunięcia danych,
e) do ograniczenia przetwarzania,
f) do przenoszenia danych,
g) do sprzeciwu,
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Smaki Mlektaru
Mleko i produkty mleczne są świetnym uzupełnieniem codziennej diety. Przygotowaliśmy cykl przepisów kulinarnych, tworzonych w oparciu o nasze produkty. Dla Twojego zdrowia!
Kontakt

Mlektar S.A.
ul. Dąbrowskiego 46
33-100 Tarnów
tel. 14 621 08 51
e-mail: handel@mlektar.pl